Cartea de identitate

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitații, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a titularului.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de naștere, original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
- documentulcu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original si copie;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naștere, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că - identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu - imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
- fișa cu impresiunile decadactilareale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
- chitanta reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate și cartea de alegator, dacă este cazul;
- certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEȚINUT ANTERIOR

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate și cartea de alegator, dacă este cazul;
- certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
- dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Romaniei din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Ministerul Justiției;
- certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie
- chitanța reprezentând contravaloarea carții de identitate

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania;
- certificatul de naștere, original si copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
- hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie; - certificatele de naștere ale copiilor cu varsta mai mică de 14 ani
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
- actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritațile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

În temeiul noului Cod civil acordul găzduitorului se va consemna cu respectarea strictă a prevederilor art. 321 alin.(1) si (2), art. 322 alin. (1), (4) și (5) și art. 323 alin.(1).

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

Documente necesare:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
- actul de identitate al găzduitorului.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE se eliberează:

- când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberarii cărții de identitate;
- în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Cererea pentru eliberarea cărții de identitate provizorii se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an.

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
- pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
- certificatul de naștere și/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila romane;
- hotărârea de divorțdefinitivă și irevocabilă, după caz;
- dovada adresei de reședință din România;
- două fotografii mărimea 3 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;

Înapoi sus