Schimbarea numelui de familie și a prenumelui pe cale administrativă


În conformitate cu prevederile O.G. nr.41/2003, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă se depune la:

 serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul petentul, cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România;

 serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/ primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;

 primăria sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut stabilit niciodată domiciliul în România.

Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.


Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui/prenumelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.


Când cererea de schimbare a numelui/prenumelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.


În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.


Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.


Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată pe unul din cazurile prevăzute de art.4 alin.2 şi 3 din Ordonanţa de Guvern nr.41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi însoţită de următoarele documente:


 copii de pe certificatele de stare civilă;

 un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an; cu aprobarea conducătorului Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, poate fi exceptată de la publicare;

 certificatul de cazier judiciar, aflat în termen de valabilitate (valabilitatea: 6 luni de la data eliberării);

 certificatul de cazier fiscal ale solicitantului, aflat în termen de valabilitate (valabilitatea: 30 zile de la data eliberării); Nu se va solicita reînnoirea certificatului de cazier fiscal, dacă acesta era valabil la data depunerii cererii.

 consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

 consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui/prenumelui minorului;

 copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, dacă este cazul;

 orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (ex.: declaraţii notariale aparţinând unor persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu numele/prenumele solicitat şi copii ale unor documente din care să rezulte că numele pe care doreşte să-l poarte l-a folosit în exercitarea profesiei, copii de pe sentinţe judecătoreşti, etc.;


Sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:


 când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

 când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

 când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

 când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

 când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

 când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;

 când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

 când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

 când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

 când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

 când prenumele purtat este specific sexului opus;

 când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;

 alte asemenea cazuri temeinic justificate.


Sunt de asemenea considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:


 când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;

 când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

 când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

 când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

 când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;

 când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;

 când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

 când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei.


Înapoi sus